Rol OR & Gevaarlijke Stoffen

Rol OR & Gevaarlijke Stoffen


Rol OR & Gevaarlijke Stoffen, ontdek hoe de ondernemingsraad zich inzet voor een veilige en gezonde werkomgeving door het beheersen van de risico’s van gevaarlijke stoffen. De gezondheid en veiligheid van werknemers is voor de OR van de hoogste prioriteit.

Begrip van Gevaarlijke Stoffen
Wat zijn Gevaarlijke Stoffen?
Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen en materialen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals oplosmiddelen, zware metalen, stoffen en kankerverwekkende stoffen.

Veelvoorkomende Risico’s:

 • Ademhalingsproblemen door het inademen van dampen
 • Huidproblemen bij direct contact
 • Chronische ziekten door langdurige blootstelling

De Rol van de Ondernemingsraad
Wat Doet de Ondernemingsraad?
De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van werknemers en zorgt ervoor dat hun zorgen over veiligheid worden aangepakt. Belangrijke verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 1. Toezicht houden op Naleving:
  De ondernemingsraad bewaakt dat de regelgeving rondom het werken met gevaarlijke stoffen wordt nageleefd en dat er beschermende maatregelen zijn om werknemers te beschermen.
 2. Advies geven aan de Werkgever:
  De raad adviseert de werkgever over effectieve veiligheidsprocedures en beschermende maatregelen.
 3. Voorlichting en Training:
  De ondernemingsraad stimuleert het geven voorlichtingscampagnes en trainingen om het bewustzijn van werknemers over de risico’s te vergroten en hen in staat te stellen veilig te werken.

Hoe kan de OR toezicht houden op de naleving?

De ondernemingsraad (OR) kan verschillende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat regelgeving rondom het werken met gevaarlijke stoffen wordt nageleefd en dat er adequate beschermende maatregelen worden genomen. Hier zijn enkele manieren waarop de OR dit kan doen:

 1. Actief toezicht houden op veiligheidsprotocollen:
  • Periodieke Inspecties: Voer regelmatig veiligheidsinspecties uit op werkplekken waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Beoordeel of bestaande beschermingsmaatregelen adequaat zijn.
  • Documentatie Checken: Zorg ervoor dat documentatie, zoals veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en risicobeoordelingen, beschikbaar en up-to-date zijn.
 2. Advies uitbrengen over risicobeheersing:
  • Advies over Preventieve Maatregelen: Breng advies uit over verbeteringen van bestaande beschermende maatregelen, zoals ventilatiesystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere veiligheidsvoorzieningen.
  • Participatie bij Werkplekinspecties: Zorg ervoor dat een vertegenwoordiger van de OR betrokken is bij alle werkplekinspecties en risicobeoordelingen.
 3. Trainingen en bewustzijn bevorderen:
  • Voorlichtingssessies: Bevorder het organiseren van voorlichtingssessies over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.
  • Trainingen: Zorg ervoor dat werknemers voldoende training krijgen over de gevaren en juiste omgang met deze stoffen.
 4. Klachten en zorgen aanpakken:
  • Meldingsmechanisme: Stel een mechanisme in waarmee werknemers anoniem klachten of zorgen kunnen melden over hun veiligheid of het naleven van regels.
  • Terugkoppeling: Behandel klachten serieus en communiceer terugkoppeling naar werknemers over genomen acties.
 5. Samenwerking met het management:
  • Commissie Gezondheidsbeleid: Maak deel uit van commissies die zich richten op gezondheids- en veiligheidsbeleid.
  • Vergaderingen: Neem deel aan vergaderingen met het management en HR om updates en verbeteringen te bespreken.
 6. Up-to-date blijven met de regelgeving:
  • Regelmatige OR Training: Volg zelf trainingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving en richtlijnen.
  • Advies van Specialisten: Raadpleeg externe specialisten indien nodig om complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen.

Met een proactieve benadering kan de OR effectief toezien op naleving en bijdragen aan een veilige werkplek voor iedereen. Je komt meer te weten over Rol OR & Gevaarlijke Stoffen door een Cursus Arbo Ondernemingsraad te volgen. De ondernemingsraad heeft namelijk nog wat juridische instrumenten die hem ondersteunen in de uitvoering van deze taak, zoals het instemmingsrecht bij de vorming van de RI&E.

Actieve Betrokkenheid van Werknemers
De ondernemingsraad moedigt werknemers aan om actief betrokken te zijn bij het identificeren en rapporteren van risico’s in de werkomgeving. Jouw bijdrage helpt bij het creëren van een veiligere werkplek voor iedereen.