Instemmingsrecht ziekteverzuim

instemmingsrecht ziekteverzuim

Instemmingsrecht ziekteverzuim is te vinden in artikel 27, lid 1 sub d van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

een regeling op het gebied van het ziekteverzuim.

Instemmingsrecht ziekteverzuim, wat is dat?

Het “instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij de regeling van ziekteverzuim” verwijst naar de bevoegdheid van de OR om goedkeuring te verlenen aan de regelingen en procedures met betrekking tot het ziekteverzuimbeleid binnen een organisatie. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om de OR te raadplegen en zijn instemming te verkrijgen voordat hij wijzigingen aanbrengt in het ziekteverzuimbeleid.

Het instemmingsrecht van de OR bij de regeling van het ziekteverzuim kan verschillende aspecten omvatten, zoals de procedures voor ziekmeldingen, de verplichting om medische verklaringen te verstrekken, het re-integratiebeleid, de privacybescherming van zieke werknemers en andere gerelateerde kwesties. De werkgever moet de OR tijdig en volledig informeren over voorgenomen wijzigingen in het ziekteverzuimbeleid en de OR heeft het recht om in overleg te treden en eventueel zijn goedkeuring te verlenen.

Het doel van het instemmingsrecht van de OR is om de belangen van de werknemers te waarborgen en ervoor te zorgen dat het ziekteverzuimbeleid op een eerlijke en effectieve manier wordt vastgesteld en uitgevoerd. Het zorgt voor inspraak en transparantie in de besluitvorming en bevordert een goede samenwerking tussen werkgever en werknemersvertegenwoordiging.

Wat is een regeling op het gebied van het ziekteverzuim?

Een regeling op het gebied van het ziekteverzuim is een set van afspraken en procedures die een organisatie hanteert om het beheer en de aanpak van ziekteverzuim onder werknemers te regelen. Deze regeling heeft als doel het bevorderen van een effectieve aanpak van ziekteverzuim, het ondersteunen van werknemers bij hun herstel en re-integratie, en het waarborgen van een gezonde werkomgeving.

Een ziekteverzuimregeling kan verschillende onderdelen bevatten, afhankelijk van de specifieke behoeften en wetgeving van een organisatie. Enkele elementen die vaak in zo’n regeling voorkomen zijn:

  1. Ziekmeldingsprocedure: Het beschrijven van de stappen die een werknemer moet nemen bij ziekte, zoals wie te informeren, binnen welke termijn en op welke manier.
  2. Medische verklaringen: Het vastleggen van de vereiste documentatie die een werknemer moet verstrekken om zijn of haar ziekte te bevestigen, zoals een doktersverklaring of een medisch certificaat.
  3. Verzuimregistratie: Het bijhouden van nauwkeurige gegevens over ziekteverzuim, waaronder de duur van het verzuim, de reden van verzuim en eventuele patronen die kunnen worden waargenomen.
  4. Re-integratiebeleid: Het beschrijven van de procedures en ondersteuning die beschikbaar zijn om een werknemer terug te laten keren naar het werk na ziekteverzuim, zoals het opstellen van een re-integratieplan, het aanpassen van taken of werkuren, en het bieden van passende begeleiding.
  5. Arbeidsomstandigheden en preventie: Het benadrukken van het belang van een gezonde en veilige werkomgeving, het bevorderen van maatregelen om ziekte en letsel te voorkomen, en het informeren van werknemers over relevante gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Het opstellen van een ziekteverzuimregeling is vaak een gezamenlijke inspanning van werkgevers, werknemers en de ondernemingsraad of andere betrokken partijen. Het doel is om een duidelijk en transparant beleid te creëren dat de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers vastlegt en een gestructureerde aanpak van ziekteverzuim mogelijk maakt.

Meer weten?

Meer weten over dit recht? Dan is het volgen van de Cursus Arbo Ondernemingsraad aan te raden.