Instemmingsrecht werkoverleg

instemmingsrecht werkoverleg

Instemmingsrecht werkoverleg, wat houdt dit in volgens artikel 27, lid 1, sub i van de WOR?

Het instemmingsrecht werkoverleg is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR) in Nederland volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het geeft de OR het recht om in te stemmen met bepaalde voorgenomen besluiten van de ondernemer. Zonder instemming van de OR kan de ondernemer deze besluiten in principe niet uitvoeren.

Artikel 27 van de WOR gaat specifiek over het instemmingsrecht van de OR. Lid 1 van dit artikel somt een reeks onderwerpen op waarvoor de ondernemer de instemming van de OR nodig heeft voordat hij een besluit kan nemen.

Sub i van artikel 27, lid 1 gaat over: “een regeling op het gebied van het werkoverleg alsmede de behandeling van klachten daarover.”

Dit betekent dat als een ondernemer een regeling wil treffen of wijzigen die betrekking heeft op het werkoverleg binnen de organisatie, hij eerst de instemming van de OR moet verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de frequentie van het werkoverleg, de onderwerpen die besproken worden, de manier waarop het overleg wordt gevoerd, enzovoort. Ook regelingen over de behandeling van klachten over het werkoverleg vallen hieronder.

Het is belangrijk voor ondernemingsraden en ondernemers om goed op de hoogte te zijn van deze rechten en plichten, zodat de medezeggenschap binnen de organisatie op een juiste en constructieve manier vormgegeven kan worden.

Wat is werkoverleg?

Werkoverleg is een gestructureerde bijeenkomst tussen medewerkers (en vaak ook leidinggevenden) binnen een organisatie of afdeling, waarbij werkgerelateerde zaken worden besproken. Het doel van werkoverleg is om informatie uit te wisselen, afstemming te bereiken over werkzaamheden, problemen te signaleren en op te lossen, en om samenwerking en coördinatie tussen teamleden te bevorderen.

Enkele kenmerken en doelen van werkoverleg zijn:

  1. Informatie-uitwisseling: Medewerkers worden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de organisatie, afdeling of team. Ook kunnen zij zelf informatie delen die relevant is voor hun collega’s.
  2. Afstemming: Door samen te komen en te overleggen, kunnen medewerkers hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Dit is vooral belangrijk in teams waar samenwerking essentieel is voor het behalen van doelen.
  3. Probleemoplossing: Als er problemen of uitdagingen zijn in het werk, kunnen deze in het werkoverleg besproken worden. Samen kan er dan gezocht worden naar oplossingen.
  4. Besluitvorming: In sommige gevallen worden tijdens het werkoverleg beslissingen genomen over bepaalde werkgerelateerde zaken.
  5. Feedback: Werkoverleg biedt een platform voor feedback. Medewerkers kunnen feedback geven en ontvangen over hun werkzaamheden, wat kan bijdragen aan persoonlijke en professionele groei.
  6. Teamontwikkeling: Regelmatig overleg kan bijdragen aan teambinding en het ontwikkelen van een gezamenlijke teamcultuur.

Werkoverleg kan in verschillende vormen en frequenties plaatsvinden, afhankelijk van de behoeften van de organisatie of het team. Het kan wekelijks zijn, maar ook maandelijks of zelfs dagelijks in sommige high-paced omgevingen. Het is belangrijk dat het overleg effectief is en bijdraagt aan de doelen van het team en de organisatie.