Instemmingsrecht Vakantieregeling

instemmingsrecht vakantieregeling
instemmingsrecht vakantieregeling

Instemmingsrecht Vakantieregeling is te vinden in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. De tekst van dit artikel is als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een vakantieregeling;

Instemmingsrecht vakantieregeling, wat is dat?

Dat betekent dat de bestuurder aan de ondernemingsraad instemming moet vragen als de bestuurder een vakantieregeling vast wil stellen, wil wijzigen of wil intrekken. Daarnaast moet de bestuurder ook instemming vragen als hij verplichte vakantiedagen wil vaststellen.

Het instemmingsrecht geldt niet wanneer de vakantieregeling in de cao staat. Behalve als de bestuurder volgens de cao een bepaalde beslissingsvrijheid heeft, dan moet de bestuurder wel instemming aan de OR vragen.

Wat is een vakantieregeling?

In een vakantieregeling vind je informatie over de manier waarop je vakantiedagen op kunt nemen. Verder kun je in de vakantieregeling vinden op hoeveel vakantiedagen je recht hebt.

Wat is wettelijk geregeld?

In boek 7 artikel 634 en verder van het burgerlijk wetboek vind je bepalingen over vakantie en verlof.

Een werknemer heeft in een jaar recht op vier keer de arbeidsduur per week aan vakantie uren. Als je 40 uur per week werkt, dan heb je recht op 4 keer 40 uur is 160 uur vakantie per jaar. Dat zijn je wettelijke vakantie uren. Dit is terug te vinden in artikel 634:1 boek 7 van het BW.

Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Vakantiedagen die je bijvoorbeeld in 2021 hebt opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.

Als je niet in staat was jouw wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat je daarvoor te ziek was. Of omdat jouw werkgever het je onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen na 5 jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je door jouw werkgever laten afkopen. Jij en jouw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van jouw contract is dit wel toegestaan.