Instemmingsrecht procedure melden misstanden

Instemmingsrecht procedure melden misstanden

Instemmingsrecht procedure melden misstand, wat houdt de procedure in?

De Wet bescherming klokkenluiders in Nederland heeft als doel om werknemers te beschermen die misstanden binnen hun organisatie aan de kaak stellen. De wet verplicht organisaties om een procedure te hebben voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Dit is bedoeld om zowel de melder (de klokkenluider) als de organisatie te beschermen en om een zorgvuldige behandeling van de melding te waarborgen.

Hoewel de exacte invulling van zo’n procedure kan variëren, zijn er enkele algemene elementen die vaak terugkomen:

 1. Vertrouwelijkheid: De identiteit van de melder moet je vertrouwelijk behandelen om represailles tegen de melder te voorkomen.
 2. Duidelijke Stappen: De procedure moet duidelijke stappen bevatten over hoe je de misstand kunt melden. En wie verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de melding. Daarnaast binnen welke termijn de werkgever actie onderneemt.
 3. Onafhankelijk Onderzoek: Er moet een mogelijkheid zijn voor een onafhankelijk onderzoek naar de gemelde misstand.
 4. Bescherming van de Melder: De wet bevat bepalingen die de melder beschermen tegen benadeling als gevolg van het melden van een misstand.
 5. Transparantie: De organisatie moet transparant zijn over de procedure en deze informatie gemakkelijk toegankelijk maken voor alle werknemers.
 6. Follow-up: Er moet een mechanisme zijn voor het opvolgen van de melding om te zorgen dat de werkgever daadwerkelijk actie onderneemt.
 7. Externe Melding: Als interne melding niet leidt tot een oplossing of als het gaat om een zeer ernstige misstand, moet er een mogelijkheid zijn om de melding extern te doen, bijvoorbeeld bij een toezichthouder of een andere externe instantie.
 8. Documentatie: Alle stappen van het proces, inclusief de melding zelf en de uitkomsten van eventuele onderzoeken, moet je zorgvuldig documenteren.
 9. Evaluatie: De procedure zelf moet je regelmatig evalueren om te zorgen dat deze effectief is.

Het is belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van deze procedure en hoe ze een melding kunnen doen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld trainingen aanbieden om werknemers te informeren over hoe ze misstanden kunnen melden en wat hun rechten zijn in zo’n situatie.

Instemmingsrecht procedure melden misstand, wat houdt het instemmingsrecht in?

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk recht dat is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland. Dit recht geeft de OR de mogelijkheid om al dan niet in te stemmen met bepaalde voorgenomen besluiten van de bestuurder van de onderneming. Een van de zaken waarvoor instemmingsrecht geldt, is de regeling omtrent het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, zoals beschreven in de Wet bescherming klokkenluiders.

Wat houdt dit instemmingsrecht in?

 1. Voorafgaande Raadpleging: Voordat de bestuurder een besluit kan nemen over de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand, moet hij de OR om instemming vragen.
 2. Beoordeling en Overleg: De OR heeft het recht om het voorgenomen besluit te beoordelen en eventueel overleg te plegen met de bestuurder over mogelijke aanpassingen.
 3. Weigeren of Instemmen: De OR kan instemming weigeren als zij van mening is dat het voorgenomen besluit niet in het belang is van de werknemers of de organisatie. Als de OR niet instemt, kan de bestuurder het besluit niet uitvoeren zoals voorgesteld.
 4. Adviesrecht: Naast het instemmingsrecht heeft de OR ook een adviesrecht op andere zaken die de organisatie aangaan. Dit is echter minder sterk dan het instemmingsrecht, omdat de bestuurder het advies naast zich neer kan leggen (hoewel hij dit wel moet motiveren).
 5. Beroep: Als de bestuurder een besluit neemt waarmee de OR niet heeft ingestemd, kan de OR in beroep gaan bij de kantonrechter.
 6. Informatie en Ondersteuning: De OR heeft recht op alle informatie die nodig is om een goed onderbouwde beslissing te nemen en kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Het instemmingsrecht van de OR is dus een krachtig middel om de belangen van werknemers te beschermen. En heeft als doel om een evenwichtige en zorgvuldige besluitvorming binnen de organisatie te bevorderen. Het zorgt ervoor dat werknemers via de OR inspraak hebben. Inspraak op aspecten van het arbeidsbeleid, waaronder de procedure voor het melden van misstanden.