Instemmingsrecht Personeelsbeoordeling

instemmingsrecht personeelsbeoordeling

Instemmingsrecht personeelsbeoordeling. Het instemmingsrecht is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR) in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Artikel 27 van de WOR regelt het instemmingsrecht van de OR op diverse onderwerpen.

Instemmingsrecht personeelsbeoordeling in de WOR

Artikel 27, lid 1, sub g van de WOR heeft betrekking op het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot regelingen op het gebied van de personeelsbeoordeling. Dit betekent dat wanneer een ondernemer een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken die betrekking heeft op de beoordeling van het personeel, hij eerst de instemming van de OR moet verkrijgen voordat deze regeling van kracht kan worden.

In de praktijk betekent dit dat systemen of methoden voor personeelsbeoordeling, zoals beoordelingscriteria, beoordelingsprocedures, of de gevolgen van beoordelingen (bijvoorbeeld in relatie tot salaris of promotie), niet zonder instemming van de OR kunnen worden ingevoerd of gewijzigd.

Het is belangrijk voor ondernemers om te beseffen dat het negeren van dit instemmingsrecht kan leiden tot nietigheid van de genomen besluiten. Als de OR van mening is dat de ondernemer een besluit heeft genomen waarvoor instemming vereist is zonder deze instemming te verkrijgen, kan de OR binnen een maand na kennisname van dit besluit naar de kantonrechter stappen om het besluit nietig te laten verklaren.

Wat is een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling?

Een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling is een systematische aanpak of methode die door een organisatie wordt gebruikt om de prestaties, het gedrag, de competenties of andere relevante aspecten van haar medewerkers te beoordelen. Deze regelingen zijn vaak formeel van aard en zijn bedoeld om zowel de medewerker als de organisatie inzicht te geven in de huidige prestaties en eventuele ontwikkelingsbehoeften.

Een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling kan verschillende elementen bevatten, waaronder:

  1. Criteria: Dit zijn de specifieke punten of aspecten waarop je een medewerker beoordeelt. Dit kan variëren van taakprestaties en doelbereik tot gedrag en houding.
  2. Beoordelingsschaal: Vaak gebruik je een schaal om aan te geven hoe goed een medewerker presteert ten opzichte van de gestelde criteria. Dit kan bijvoorbeeld een schaal zijn van 1 tot 5, waarbij 1 onvoldoende is en 5 uitstekend.
  3. Procedure: Dit beschrijft hoe en wanneer de beoordelingen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld jaarlijks zijn tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek.
  4. Feedback: Een belangrijk onderdeel van veel beoordelingssystemen is het geven van feedback aan de medewerker. Dit helpt de medewerker te begrijpen waar hij of zij goed in is en waar er ruimte is voor verbetering.
  5. Gevolgen van de beoordeling: In sommige organisaties kunnen de resultaten van de beoordeling gevolgen hebben voor zaken als salarisverhoging, promoties, training en ontwikkeling, of in extreme gevallen zelfs voor het beëindigen van het dienstverband.
  6. Documentatie: Beoordelingen documenteer en bewaar je vaak in de personeelsdossiers van medewerkers.

Het is belangrijk op te merken dat een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling niet alleen gaat over het identificeren van zwakke punten of tekortkomingen. Het is ook een kans om de sterke punten van een medewerker te herkennen en te waarderen, en om een dialoog te hebben over carrièreontwikkeling en groeimogelijkheden binnen de organisatie.