Instemmingsrecht pensioen

instemmingsrecht pensioen
instemmingsrecht pensioen

Instemmingsrecht pensioen is gebaseerd op artikel 27, lid 1, sub a van de wet op de ondernemingsraden. Hierin staat het volgende:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst.

Formeel gezien hoeft de ondernemingsraad pas aan het einde van het besluitvormingsproces betrokken te worden bij de besluitvorming. Maar dat is in het geval van instemmingsrecht pensioenovereenkomst niet handig. Het betreft een ingrijpende verandering waar vaak veel geld mee gemoeid is. En stel je eens voor dat de OR niet instemt. Dan heeft de bestuurder heel veel werk verricht zonder resultaat. Daarnaast kan het zijn dat er ook nog eens een wettelijke deadline is gesteld. In dat geval heeft de bestuurder helemaal een groot probleem als de ondernemingsraad niet instemt. Daarom is het naar mijn mening verstandig de ondernemingsraad zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces te betrekken. Dat versnelt het proces en voorkomt onnodige verrassingen.

Instemmingsrecht pensioen, wat valt hieronder?

Het gaat hier om de inhoudelijke regeling van het pensioen. Hierin staat bijvoorbeeld welk pensioensysteem van toepassing is, hoe het partnerpensioen geregeld is, of de werkgever bijdraagt in de premie, et cetera.

Verder is er ook een partij die het pensioen uitvoert. Een uitvoerder is bijvoorbeeld een verzekeraar, een pensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds, et cetera. Ook wat betreft de pensioenuitvoerder heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Ook al is het instemmingsrecht beperkt. Een ondernemingsraad heeft namelijk alleen instemmingsrecht betreffende de bepalingen die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Dus die van invloed zijn op de inhoudelijke regeling. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de keuze voor een bepaalde uitvoerder, de vaststelling van de premie, de indexatie en andere zaken.

Wanneer heeft de OR geen instemmingsrecht?

Als de pensioenregeling is geregeld in de cao. Dan is instemmingsrecht niet van de toepassing. De sociale partners onderhandelen met elkaar over de pensioenregeling. Het betreft dan vaak een bedrijfstakpensioenfonds. De ondernemingsraad heeft alleen instemmingsrecht als er bovenop de regeling in de cao een aanvullende regeling bestaat. Het instemmingsrecht geldt voor de aanvullende regeling.

De OR Cursus Adviseren & Instemmen geeft je handvatten voor het behandelen van een instemmingsverzoek.