Instemmingsrecht bescherming persoonsgegevens

instemmingsrecht bescherming persoonsgegevens

Instemmingsrecht bescherming persoonsgegevens, wat houdt dit in volgens artikel 27, lid 1, sub k van de WOR?

Instemmingsrecht bescherming persoonsgegevens, wat staat daarover in de WOR. De WOR staat voor de Wet op de ondernemingsraden in Nederland. Deze wet regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad (OR) heeft bepaalde rechten, waaronder het instemmingsrecht, waarmee de OR invloed kan uitoefenen op besluiten van de ondernemer.

Artikel 27 van de WOR gaat specifiek over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Lid 1 van dit artikel somt een reeks onderwerpen op waarvoor de ondernemer de instemming van de OR nodig heeft voordat hij een besluit kan nemen.

Over het instemmingsrecht bescherming persoonsgegevens lees je in Sub k van artikel 27, lid 1. Dit artikel heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen. Dit betekent dat wanneer de ondernemer een regeling wil treffen of wijzigen die gaat over de bescherming van persoonsgegevens van zijn werknemers, hij eerst de instemming van de OR moet verkrijgen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de exacte tekst en interpretatie van wetten en regelgeving kunnen veranderen. Het is daarom altijd raadzaam om de meest recente versie van de WOR te raadplegen of juridisch advies in te winnen bij specifieke vragen of situaties.

Wat is een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen?

Een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen heeft betrekking op hoe een onderneming omgaat met de persoonlijke gegevens van haar werknemers. Dit kan zowel de manier waarop je deze gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt, deelt als verwijdert betreffen.

Hier zijn enkele kernpunten die zo’n regeling kan bevatten:

  1. Doel van de verwerking: Waarom verzamelt de werkgever persoonsgegevens? Bijvoorbeeld voor salarisadministratie, personeelsbeoordelingen, of gezondheids- en veiligheidsdoeleinden.
  2. Soorten gegevens die worden verzameld: Bijvoorbeeld namen, adressen, geboortedata, bankgegevens, gezondheidsinformatie, etc.
  3. Opslag en beveiliging: Hoe en waar worden de gegevens opgeslagen? Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen om te zorgen dat de gegevens veilig zijn?
  4. Toegang tot gegevens: Wie binnen de onderneming heeft toegang tot welke gegevens? Hoe regel je en controleer je de toegang?
  5. Delen van gegevens: Deelt de werkgever gegevens met derden? Zo ja, met wie en waarom?
  6. Bewaartermijnen: Hoe lang bewaart de werkgever de gegevens? Wanneer en hoe verwijdert de werkgever de gegevens?
  7. Rechten van de betrokkenen: Hoe kunnen werknemers hun gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Hoe kunnen ze bezwaar maken tegen bepaalde vormen van verwerking?
  8. Datalekken: Wat gebeurt er als er een datalek plaatsvindt? Hoe worden werknemers en eventueel de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld?

Deze regeling moet in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese verordening die de bescherming van persoonsgegevens regelt. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de AVG.

Het is belangrijk dat ondernemingen duidelijke en transparante regelingen hebben omtrent de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, niet alleen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook om het vertrouwen van werknemers te behouden.