Instemmingsrecht behandeling van klachten

Instemmingsrecht behandeling van klachten

Instemmingsrecht behandeling van klachten, wat houdt dit in volgens artikel 27, lid 1, sub j van de WOR?


Het instemmingsrecht behandeling van klachten is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR) in Nederland. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR op een aantal punten instemmingsrecht. Dit betekent dat de ondernemer bepaalde besluiten niet kan nemen zonder de instemming van de OR.

Artikel 27 van de WOR gaat specifiek over het instemmingsrecht van de OR. Lid 1 van dit artikel somt de onderwerpen op waarover de ondernemer de instemming van de OR nodig heeft voordat hij een besluit kan nemen.

Sub j van artikel 27, lid 1 van de WOR luidt: “een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.”

Dit betekent dat wanneer de ondernemer een regeling wil treffen of wijzigen die betrekking heeft op de behandeling van klachten binnen de organisatie, hij eerst de instemming van de OR nodig heeft. De OR heeft dus medezeggenschap over het behandelen van klachten van werknemers (of anderen) binnen de organisatie. Dit kan gaan over klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie, pesten op het werk, maar ook andere soorten klachten.

Het is altijd raadzaam om de meest recente versie van de WOR te raadplegen, aangezien wetten en regelgeving kunnen veranderen.

Wat houdt een regeling op het gebied van de behandeling van klachten in?

Een regeling op het gebied van de behandeling van klachten is een formeel vastgelegde procedure of set van procedures binnen een organisatie die beschrijft hoe de werkgever omgaat met klachten van werknemers. Zo’n regeling heeft als doel om klachten op een gestructureerde, eerlijke en transparante manier af te handelen.

Een dergelijke regeling kan de volgende elementen bevatten:

  1. Definitie van een klacht: Wat wordt precies verstaan onder een klacht? Dit kan variëren van ongewenst gedrag (zoals pesten of discriminatie) tot klachten over arbeidsomstandigheden of de uitvoering van arbeidsovereenkomsten.
  2. Procedure voor het indienen van een klacht: Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend? Dit kan bijvoorbeeld bij een direct leidinggevende, een vertrouwenspersoon, of een speciaal daarvoor ingestelde klachtencommissie zijn.
  3. Behandeling van de klacht: Hoe onderzoek je de klacht? Wie is verantwoordelijk voor het onderzoek? Welke stappen onderneem je om de klacht te verifiëren?
  4. Termijnen: Binnen welke termijn moet een klacht worden ingediend na het voorval? En binnen welke termijn moet de organisatie reageren op een klacht?
  5. Vertrouwelijkheid: Hoe waarborg je de privacy van de klager?
  6. Maatregelen: Welke maatregelen neem je als een klacht gegrond is? Dit kan variëren van een waarschuwing tot ontslag, afhankelijk van de ernst van de klacht.
  7. Beroep: Is er een mogelijkheid tot beroep als een van de partijen het niet eens is met de uitkomst van de klachtenprocedure?
  8. Vastlegging: Hoe worden klachten en de behandeling ervan vastgelegd? Dit is belangrijk voor transparantie en om te kunnen leren van eerdere klachten.
  9. Voorlichting: Hoe worden werknemers geïnformeerd over de klachtenregeling? Het is belangrijk dat werknemers weten dat er een klachtenregeling is en hoe deze werkt.

Een goed opgezette klachtenregeling draagt bij aan een veilige en prettige werkomgeving. Het geeft werknemers het gevoel dat de werkgever hun serieus neemt en dat er iets wordt gedaan met hun klachten. Het helpt ook om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.