Instemmingsrecht bedrijfsmaatschappelijk werk

Instemmingsrecht bedrijfsmaatschappelijk werk

Instemmingsrecht bedrijfsmaatschappelijk werk, wat houdt dit in volgens artikel 27, lid 1, sub h van de WOR?

“Instemmingsrecht bedrijfsmaatschappelijk werk” in de context van de Nederlandse Wet op de ondernemingsraden (WOR) verwijst naar het recht van de ondernemingsraad (OR) om in te stemmen met bepaalde besluiten die de werkgever wil nemen. Als de OR niet instemt met een dergelijk besluit, kan de werkgever het besluit niet uitvoeren, tenzij hij toestemming krijgt van de kantonrechter.

Artikel 27 van de WOR gaat specifiek over het instemmingsrecht van de OR met betrekking tot verschillende onderwerpen. Lid 1 van dit artikel somt de onderwerpen op waarvoor instemmingsrecht geldt.

Sub h van artikel 27, lid 1, heeft betrekking op: “een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk”.

Dit betekent dat als een werkgever een regeling of wijziging wil doorvoeren met betrekking tot het bedrijfsmaatschappelijk werk binnen de organisatie, hij hiervoor de instemming van de OR nodig heeft. Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft betrekking op de ondersteuning en begeleiding van werknemers bij persoonlijke of werkgerelateerde problemen.

In de praktijk betekent dit dat de OR betrokken moet zijn bij beslissingen over bijvoorbeeld de inrichting van het bedrijfsmaatschappelijk werk, de keuze van externe dienstverleners of wijzigingen in de werkwijze of beschikbaarheid van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Wat is BMW?

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) is een vorm van maatschappelijk werk dat zich specifiek richt op de werkomgeving en de problemen die werknemers kunnen ondervinden in relatie tot hun werk. Het doel van bedrijfsmaatschappelijk werk is om werknemers te ondersteunen bij het oplossen of hanteren van werkgerelateerde of persoonlijke problemen die hun functioneren op het werk beïnvloeden.

Enkele kernpunten van bedrijfsmaatschappelijk werk zijn:

  1. Individuele begeleiding: Een bedrijfsmaatschappelijk werker biedt individuele begeleiding aan werknemers die problemen ondervinden, zoals stress, burn-out, conflicten met collega’s of leidinggevenden, of persoonlijke problemen die hun werk beïnvloeden.
  2. Voorlichting en training: Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen voorlichting en training geven over onderwerpen zoals omgaan met stress, communicatievaardigheden, en het voorkomen van burn-out.
  3. Advies aan management: Ze kunnen ook advies geven aan leidinggevenden of HR-afdelingen over hoe om te gaan met bepaalde situaties of problemen binnen het team of de organisatie.
  4. Vertrouwelijkheid: Gesprekken tussen een werknemer en een bedrijfsmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat de inhoud van deze gesprekken niet zonder toestemming van de werknemer gedeeld mag worden met anderen, waaronder de werkgever.
  5. Preventie: Een belangrijk aspect van bedrijfsmaatschappelijk werk is het voorkomen van problemen. Door vroegtijdige signalering en interventie kunnen grotere problemen of langdurig verzuim vaak worden voorkomen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan zowel intern (door een in dienst zijnde bedrijfsmaatschappelijk werker) als extern (door een externe dienstverlener) geregeld zijn. Het is een waardevolle aanvulling op het welzijnsbeleid van organisaties en draagt bij aan het welzijn en de productiviteit van werknemers.