Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling

instemmingsrecht or arbeidstijdenregeling

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling is geregeld in artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden en luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;

art. 27:1.b WOR

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling, wat is dat?

Dat wil zeggen dat de bestuurder aan de ondernemingsraad instemming moet vragen. Dat moet hij doen als de bestuurder een nieuwe arbeidstijdenregeling wil vaststellen, een bestaande regeling wil wijzigen of intrekken. Behalve wanneer de arbeidstijdenregeling in de van toepassing zijnde cao is vastgelegd. Dan heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht.

Wat is een arbeidstijdenregeling?

In een arbeidstijdenregeling kunnen de volgende onderwerpen geregeld zijn: werktijden, rusttijden, pauzes, nachtdiensten, oproepdiensten, werktijden voor mensen onder de achttien jaar, werktijden voor zwangere of pas bevallen vrouwen en werken op zondag.

De regels waaraan een arbeidstijdenregeling moet voldoen staan in de arbeidstijdenwet. Aanvullende regels kunnen vastgelegd zijn in de van toepassing zijnde cao.

Instemmingsrecht Arbeidstijdenregeling – wanneer geldt de Arbeidstijdenwet?

  • Als u voor een werkgever werkt, geldt de Arbeidstijdenwet voor u. Dus ook als u stagiair, uitzendkracht of gedetacheerd bent.
  • Verdient een werknemer 3 maal het minimumloon of meer? Dan geldt de Arbeidstijdenwet niet. Behalve als deze werknemers werken in nachtdiensten of risicovol werk doen. 
  • Dit laatste geldt ook voor zelfstandigen. Ook voor hen geldt de Arbeidstijdenwet in beginsel niet, behalve als zij werkzaamheden verrichten die een gevaar met zich mee kunnen brengen, zoals vrachtwagenchauffeurs. 
  • Ook geldt de Arbeidstijdenwet niet voor vrijwilligers van 18 jaar of ouder. Vrijwilligers van 16 of 17 jaar mogen geen arbeid verrichten tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Voor kinderen van 15 jaar en jonger die vrijwilligerswerk doen, gelden dezelfde regels als voor (lichte) arbeid waarvoor ze betaald worden.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op al uw werkzaamheden als werknemer. Als u verschillende banen heeft, moet u de verschillende werktijden bij elkaar optellen. Zo kunt u nagaan wat uw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Uitzonderingen en aanvullingen in het Arbeidstijdenbesluit

Voor bepaalde beroepen en sectoren staan er aanvullende regels voor werk- en rusttijden in het Arbeidstijdenbesluit. Bijvoorbeeld voor brandweermannen. Deze regels wijken af van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet en staan in het Arbeidstijdenbesluit. Een brandweerman moet bijvoorbeeld maximaal 24 uur op zijn werkplek blijven om bij een oproep snel in actie te komen. Zonder aanvullende regels zou hij de algemene regels voor pauzes en rusttijden overtreden.

Het Arbeidstijdenbesluit geldt alleen als dat is afgesproken in de cao.